itk connectinglogo

 

 

จำหน่ายสินค้าราคา ปลีก | ส่ง | งานโปรเจ็ค

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย (ดีลเลอร์)
เข้าสู่ระบบตัวแทนจำหน่าย

การสั่งซื้อ และจัดส่ง | การชำระเงิน | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | รับสมัครงาน Website ในเครือ www.itk-connecting.com 
 เงื่อนไขการรับประกัน  เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.
บริการจัดส่งด่วน 4-6 ชม. ในเขตกรุงเทพ สอบถาม Stock สินค้า Line : @itk.co.th
บริการทำ MA ส่งรายละเอียดที่ Email service@itk.co.th 
บริการหลังการขายติดต่อ support@itk.co.th , 02-002-1177 #17
บริษัท ไอทีเค คอนเน็คติ้ง จำกัด เลขที่ผู้เสียภาษี 0205557021718

 

 
สั่งซื้อผ่าน   Shopee    ฝ่ายขายโทร 02-002-1177 กด 1
ส่ง Fax. 02-055-0133 24 Hr.  ขอราคาและส่งรายละเอียดมาที่ Email sales@itk.co.th

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

การจำกัดความรับผิด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.itk.co.th อาจมีความไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดจากการพิมพ์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใดรวมถึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงต่อรายละเอียดสินค้า โปรโมชั่น บริการ หรือราคา ที่ได้มีการกล่าวถึงในเว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ความผิดพลาดอันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์มีการลงรายละเอียดไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือรายละเอียดที่ผิดเป็นต้น) บริษัทของสงวนสิทธิ์ในความผิดชอบที่เกิดขึ้นทุกกรณี

สิทธิตามกฎหมาย


การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร บทความ ซึ่งปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เว็บไซต์ของเราเป็นเพียงสื่อกลางที่ให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการและความรู้ด้านต่างๆ เท่านั้น โดยบริษัทไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่งที่มาและ/หรือรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ ดังนั้น บริษัทจึงไม่รับรองว่าบรรดาข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดที่ปรากฏผ่านบริการและที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ ถูกต้องสมบูรณ์ ปราศจากข้อบกพร่อง เสียหาย และหากการนำเสนอข้อมูล ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทาง กฎหมายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นระหว่างบริษัท เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซต์ และบุคคลภายนอก

การใช้งานอันไม่เหมาะสม


เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ใช้บริการท่านอื่น และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการใด อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือของบุคคลภายนอกรวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยจะไม่ส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความรูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพที่มีลักษณะขัดละเมิดต่อกฎหมาย หรือมีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง บริษัทขอสงวนสิทธิในการลบ ระงับข้อความรูปภาพใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

การเชื่อมโยงข้อมูล

เว็บไซต์ ของเราอาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ท่าน ทางเว็บไซต์ของเราไม่ยืนยันความถูกต้องและรับผิดชอบในความน่าเชื่อถือ ของเนื้อหา ข้อความ ข้อมูล สินค้า หรือบริการของเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมโยงทั้งนี้ความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมจากการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ หากทำการเชื่อมต่อหรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นใด กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ท่านแวะไปเยี่ยมชมเหล่านั้นด้วย เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการของท่าน

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

ITK-Connecting Co.,Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อเงื่อนไขการใช้บริการนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นการกับเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ อาจมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ขอให้ทุกท่านเข้ามาตรวจสอบเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ทุกครั้งก่อนใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเรา

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

หาก มีข้อสงสัย คำถาม หรือ ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ของเรา สามารถติดต่อเราได้ที่

บริษัท ไอทีเค คอนเน็คติ้ง จำกัด

โทร 02-002-1177 หรืออีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลูกค้าส่วนหนึ่งที่ใช้บริการจากเรา

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด (SCG)
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน
บริษัท ดัมโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บริษัท อาฟเตอร์ชู้ท จำกัด
บริษัท แม็คโรลลิ่ง จำกัด
บริษัท ฮาวเด้น อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยภาสิทธิ์ จำกัด
บริษัท สยามวรินทร์นิติการ จำกัด
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท รุ่งเจริญ พลัส จำกัด
บริษัท รีเฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เอ ที เอ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด
บริษัท บิ๊ก ซิลเวอร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
บริษัท ซี เอช ที โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท บอร์นทร้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฟูจิ ออโต้เทค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ปัทมวัชร์ การปิโตรเลียม จำกัด

ติดต่อเรา

เลขที่ผู้เสียภาษี 0205557021718

บริษัท ไอทีเค คอนเน็คติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 294/35 นลินอเวนิว ซ.รามคำแหง 138 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โทร 02-002-1177
ฝ่ายขาย 02-002-1177 ต่อ 1
เบอร์มือถือ 097-005-0737
เบอร์มือถือ 097-285-3475 ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง
Email sales@itk.co.th 
ฝ่ายบัญชี 02-002-1177 ต่อ 15
เบอร์มือถือ 097-285-3476
Email ac@itk.co.th 
Admin 02-002-1177 ต่อ 11
ฝ่าย Support 02-002-1177 ต่อ 17
ติดตามงาน 097-005-0737 (เช็คสินค้าเข้า , เคลมสินค้า)
Email support@itk.co.th 
Line ID @itk.co.th | itk.co.th
ส่ง Fax. 02-055-0133 24 ชั่วโมง